Christian Gruener

Two young women dancing in log cabin